Svět SLUŽEB

What is it?What is it?

Uvedené služby dosahují v oceněné kategorii nadstandardních kvalitativních charakteristik a certifikát EQC dokonale zdůrazní význam vaší služby.

Svět PRODUKTŮ

What is for?What is for?

Určen produktům kvalitativně vyšší úrovně ve srovnání s ostatními produkty, běžně dostupnými na trhu.

Jak požádat o certifikát?

Why use it?Why use it?

Informace a postup podání žádosti pro žadatele ucházející se o udělení certifikátu EQC.

Pravidla pro udělování European Quality Certificate

Část A

Prestižní European Quality Certificate ( dále jen EQC) pro kvalitní služby a výrobky uděluje inspekční orgán na základě doporučení správce certifikátu, jímž je společnost European Quality Certificate s.r.o. Certifikát smí být udělen pouze po splnění všech podmínek stanovených v "Pravidlech pro udělování EQC". "Pravidla" jsou navrhována a doporučována Oddělením marketingu společnosti a radou renomovaných nezávislých odborných poradců. Certifikaci spravuje Oddělení marketingu European Quality Certifikate. Splnění všech kvalitativních podmínek ověřuje a hodnotí inspekční orgán. Marketingové cíle a zásady používání prestižního European Quality Certificate jsou stanoveny v "Marketingových cílech a zásadách pro používání EQC a v "Grafickém manuálu EQC".

1. Obecné podmínky pro udělení certifikátu:

 • žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel"),
 • žadatelem o udělení certifikátu může být výrobce, výhradní dovozce, poskytovatel služeb či zmocněný zástupce,
 • žadatel dokládá v žádosti své identifikační údaje dle vzoru uvedeného v Části B "Pravidel" a čestné prohlášení dle vzoru v Části C "Pravidel", dále je žadatel povinen předložit k žádosti kopii výpisu z Obchodního resp. Živnostenského rejstříku.
 • žádost o udělení certifikátu pro společnosti, služby, či jednotlivé výrobky podává žadatel Oddělení marketingu European Quality Certificate.. Každá žádost bude Oddělením marketingu EQC zaregistrována. Zjistí‐li se, že žádost je neúplná nebo obsahuje zjevně chybné nebo nepravdivé údaje, bude žadatel spraven Oddělením marketingu EQC o konkrétních vadách a bude vyzván k jejich odstranění. Přijímání žádostí probíhá průběžně, žádosti mohou být předány Oddělení marketingu EQC elektronicky, osobně, případně mohou být zaslány doporučeně poštou.
 • dokumentace poskytnutá k výrobkům, které nebyly vybrány k udělení certifikátu, se vrací pouze na písemné vyžádání, které k ní bude přiloženo. Chybí‐li písemné vyžádání, vyhrazuje si Oddělení marketingu EQC právo skartace dokumentace po třiceti dnech od vydání zamítavého stanoviska,
 • o zamítavém stanovisku k žádosti o udělení certifikátu rozhoduje inspekční orgán (nejsou‐li splněny podmínky "Pravidel", rozhodne o neudělení certifikátu Oddělení marketingu EQC již v procesu vlastní žádosti).

2. Specifické podmínky pro udělení certifikátu službě, či výrobku (dále jen "produktu"):

 • Přihlášený produkt musí splňovat platné právní předpisy, včetně platných předpisů Evropských společenství
 • žadatel předloží technickou dokumentaci produktu podle vzoru uvedeného v Části D "Pravidel".
 • výrobek, který je předmětem žádosti o udělení certifikátu, musí minimálně v jednom znaku vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným produktům dostupným na trhu. Produkt musí zároveň splňovat všechny kvalitativní parametry stanovené platnými právními předpisy. Tyto parametry žadatel popíše v technické dokumentaci (Část D – nadstandardní kvalitativní charakteristika)
 • u výrobků je žadatel povinen současně se žádostí předložit fotodokumentaci výrobku a používaný obal nebo návrh obalu (v elektronické podobě), z něhož jsou patrné všechny údaje uvedené na tomto obalu
 • žadatel je povinen poskytovat součinnost zástupcům kontrolních orgánů EQC při kontrole dodržování podmínek souvisejících s certifikací.
 • mezi produkty oceňované prestižním certifikátem EQC nebudou zařazovány: ∙ produkty, jejichž název, značka nebo způsob prodeje jsou v konfliktu s marketingovou filozofií a cíly certifikace ∙ produkty distribuované pod privátní značkou obchodních řetězců
 • inovace produktu oceněného certifikátem může být důvodem k jejímu odebrání.

3. Podklady k podání žádosti o European Quality Certificate

 • Část B – podepsaná a orazítkovaná
 • Část C – podepsaná a orazítkovaná
 • Část D
 • Výpis z Obchodního resp. Živnostenského rejstříku
 • Fotodokumentace (v elektronické podobě)

Nezávislé posouzení

Po splnění všech podmínek definovaných Pravidla pro udělování certifikátu probíhá odborné posouzení prostřednictvím vstupní...

Price forecast
... analýzy splnění všech kvalitativních parametrů v dané kategorii stanovené platnými právními předpisy. Laboratorní zkoušky a testy certifikovaných produktů. Následné posouzení profesní komisí a vyjádření se k potvrzení jedinečnosti ve vztahu k běžným produktům dostupným na trhu.

Kvalita v e-comerci

Jen oceněný a kvalitní e-shop je přínosem pro spotřebitele. Dejte vašim zákazníkům jasný signál...

certifikát pro eshop
certifikát pro eshop
certifikát pro eshop
...že to právě vy jste tím pravým partnerem pro nákup, partnerství či podnikání.

Zkoušky a testy

Mimo běžných standardů posuzuje Inspekční orgán, zda systém kvality splňuje požadavky příslušných norem,

moderních technologií a zda produkty...

...splňují kriteria výjimečných kvalitativních charakteristik v dané kategorii. Společnost ucházející se o certifikát EQC musí mimo jiné zabezpečit například průběžný dohled nad úrovní spokojenosti zákazníků, adekvátní poradenství, podporu a standardně zabezpečit kvalitu dodávaného produktu či služby.

European Quality Certificate = spokojený zákazník i partner

Na základě tohoto certifikátu, získávají spotřebitelé a zákazníci důvěru a přehled o kvalitě produktů a služeb v oblasti poptávané kategorie činnosti.

Přednosti získání certifikátu

Konkurenční výhoda

Odlišuje váš výrobek / službu od jiných na trhu a poskytujete vašim zákazníkům výjimečný servis splňující základní standard.

Podpora prodeje

Značka a certifikát EQC dokonale zdůrazňují význam vašeho výrobku / služby z hlediska zajištění kontroly, bezpečnosti a vysoké kvality.

Důvěra zákazníka

v posouzení nezávislé atestace kvality a výjimečné charakteristiky výrobku /služby

Potvrzení shody

Certifikát představuje potvrzení nezávislého orgánu standardů i výjimečné vlastnosti vašeho produktu ve vztahu k zkoušenému modelu

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás

Email: info@eqc.cz Tel.: +420 581 222 262
Seznamte se s našim týmem odborníků

Seznamte se s naší certifikací EQC jejím posuzováním a způsobem udělení.
Sjednejte si schůzku s členem našeho marketingového týmu k dosažení informací týkajících se certifikátu EQC a zkušebního posouzení. Další informace o atestaci a označení EQC pro váš výrobek nebo službu můžete také získat prostřednictvím e-mailu. Neváhejte a napište nám na email marketing@eqc.cz.